Artykuły

Informacje dla autorów publikacji oraz zasady recenzowania publikacji.

Redakcja kwartalnika uprzejmie informuje Autorów, że do druku  przyjmuje publikacje , które uzyskały akceptację redaktora naczelnego [ Janusz Ossowski ]. Publikacje te muszą być pozytywnie ocenione przez 2 niezależnych recenzentów. Dołączone winno być także oświadczenie Autora/Autorów publikacji. Recenzje oraz oświadczenie Autora/Autorów należy przesyłać w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bądź pocztą tradycyjną na adres:

Spółdzielczy Instytut Naukowy

Redakcja kwartalnika „Pieniądze i Więź”

ul. Władysława IV 22

81-743 Sopot

 

pdf-sinPobierz wzór recenczji    pdf-sinPobierz wzór oświadczenia autora

 

Informacje

 

 

Kwartalnik naukowy "Pieniądze i Więź" jest wpisany na listę wyróżnionych czasopism krajowych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

error_button_16 Liczba punktów do oceny parametrycznej jednostek naukowych wynosi 5.

error_button_16 Wymogi edytorskie tekstów nadsyłanych do kwartalnika.

error_button_16 Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów, że przyjmuje do publikacji - po uprzednim uzgodnieniu z redaktorem naczelnym [ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ] teksty:

 


fifek_small artykuły naukowe i komunikaty z badań – objętość tekstu (wraz z bibliografią i przypisami) do 43 000 znaków (wraz ze spacjami), tj. ok. 12 stron zapisanych czcionką Times New Roman w rozmiarze 11,
fifek_small recenzje książek – objętość tekstu do 8 stron,
fifek_small informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, przede wszystkim z dziedziny organizacji i zarządzania, oraz o innych ważnych wyda- rzeniach w życiu naukowym – objętość tekstu do 5 stron,
fifek_small wspomnienia i informacje o dawnych i współczesnych wybitnych uczonych (zajmujących się problematyką poruszaną w naszym kwartalniku) – objętość tekstu do 5 stron.

 

Prosimy o przesyłanie tekstów w zapisie komputerowym (najlepiej w formacie Word, Rich Text Format, a także innych formatach zapisanych w programach działających w systemie Windows). W zapisie elektronicznym prosimy o niestawianie spacji ani tabulacji oznaczającej początek akapitu. W przypadku umieszczania w publikacji ilustracji, wykresu, rysunku itp. muszą być one wykonane na wysokim poziomie technicznym, tak by się nadawały do reprodukcji.

 

Prosimy o profesjonalne zapisywanie przypisów:
error_button_16nazwisko autora (przecinek), imię i inicjał drugiego imienia (przecinek), tytuł pozycji (kursywą, przecinek), wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (przecinek), strony (kropka). W cudzysłowie prosimy umieszczać jedynie tytuł czasopism, po których, bez stosowania interpunkcji, winien być podany rok i (po przecinku) numer. W przypisach przy powtarzaniu źródła informacji prosimy o stosowanie pisanego kursywą skrótu op. cit. oraz ibidemProsimy o zamieszczanie przypisów na końcu strony wg zasad wskazanych wyżejProsimy o zamieszczanie bibliografii na końcu tekstu. Bibliografia powinna być napisana w porządku alfabetycznym nazwisk autorów, przed którymi, zgodnie z polską tradycją, wskazane jest podanie pełnych imion. Prosimy również o profesjonalne zapisanie bibliografii na końcu tekstu, wg. zasad j.w.

error_button_16 Do nadsyłanego tekstu należy dołączyć:

plusik krótką recenzję samodzielnego pracownika naukowego, wskazującą na to, czy tekst się nadaje do publikacji (lub – w przypadku nadsyłania fragmentów prac dyplomowych – opinię promotora)

 

plusikstreszczenie (abstrakt) w języku polskim i (jeśli to możliwe) angielskim, w którym należy podać następujące dane:
plusik Autor: Nazwisko / Imię / pierwsza litera drugiego imienia, tytuł naukowy
plusik Tytuł: w języku polskim oraz (jeśli to możliwe) angielskim
plusik Słowa kluczowe: w języku polskim oraz (jeśli jest to możliwe) angielskim
plusik Dyscyplina: np. ekonomia
plusik Typ dokumentu: np. artykuł
plusik Miejsce zatrudnienia autora tekstu, dokładny adres (jak najdokładniejsze dane, np. wydział, instytut, katedra)
plusik E-mail autora, który będzie podany do publicznej wiadomości
plusik Telefon kontaktowy, tylko do wiadomości redakcji

 

Zasady recenzowania publikacji naukowych w kwartalniku

 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnychrecenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentówjest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nieznają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniukonfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące międzyrecenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch latpoprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co dodopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularzrecenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopismalub w każdym numerze czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz wroku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów

redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do

powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

1. Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu

poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz

kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp.

wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną

odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej,

zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce


pobierz wzór recencji

pobierz wzór oświadczenia autora

Procedura recenzji wydawniczych


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.