Likwidacja Spółdzielni, Marta Stepnowska-Michaluk

Dane wydawnicze

Seria Biblioteki kwartalnika naukowego "Pieniądze i Więź"
pod redakcją Janusza Ossowskiego
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
prof. dr hab. Adam Jedliński
prof. dr hab. Józef Jan Skoczylas
Projekt okładki: Bogusław Ptak
Korekta: Maria Bezkowska
Skład: Andrzej Kozakowski
© Copyright by Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych – Instytut Stefczyka
Wydanie I
Sopot 2009
ISBN 978-83-920173-8-7
Wydawca: Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych – Instytut Stefczyka
81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22
tel. (058) 550-96-00, fax 550-96-01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Druk: Artikom sp. z o.o., Gdańsk

Spis treści

  • WYKAZ SKRÓTÓW

 

  • Wprowadzenie, Marta Stepnowska-Michaluk
  • I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
  • 1. SPÓŁDZIELNIA JAKO KORPORACYJNA OSOBA PRAWNA
  • 1.1. Istota spółdzielni
  • 1.2. Zasady spółdzielcze
  • 2. SPÓŁDZIELNIA JAKO PRZEDSIĘBIORCA
  • 3. POJĘCIE, CEL I FUNKCJE LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI
  • 4. CHARAKTER PRAWNY LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI
  • 5. ŹRÓDŁA PRAWA
  • 5.1. Prawo ustrojowe
  • 5.2. Stosowanie przepisów innych ustaw
  • 5.3. Prawo wspólnotowe
  • 5.3.1. Spółdzielnia europejska

 

  • II. HISTORYCZNA EWOLUCJA INSTYTUCJI LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI W PRAWIE POLSKIM
  • 1. UWAGI OGÓLNE
  • 2. USTAWA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 1920 R. O SPÓŁDZIELNIACH
  • 3. PRAWO SPÓŁDZIELCZE W LATACH 1920–1961
  • 4. USTAWA Z DNIA 17 LUTEGO 1961 R. O SPÓŁDZIELNIACH I ICH ZWIĄZKACH
  • 5. GENEZA USTAWY Z 16 WRZEŚNIA 1982 R. – PRAWO SPÓŁDZIELCZE
  • 6. PRAWO SPÓŁDZIELCZE PO 1982 R.
  • 7. PROJEKTY USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE W III RP

 

  • III. LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI W WYBRANYCH SYSTEMACH PRAWNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH
  • 1. LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI W NIEMCZECH
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Podstawy prawne
  • 1.3. Przebieg postępowania
  • 1.4. Zakończenie
  • 2. LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI WE WŁOSZECH
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Podstawy prawne
  • 2.3. Przebieg postępowania
  • 2.4. Zakończenie
  • 3. LIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI W FINLANDII
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Podstawy prawne
  • 3.3. Przebieg postępowania
  • 3.4. Zakończenie

 

  • IV. PODSTAWY PRAWNE LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI
  • 1. UWAGI OGÓLNE
  • 2. LIKWIDACJA USTAWOWA
  • 2.1. Upływ czasu
  • 2.2. Zmniejszenie liczby członków spółdzielni
  • 3. LIKWIDACJA DOBROWOLNA
  • 3.1. Przywrócenie działalności spółdzielni
  • 4. LIKWIDACJA PRZYMUSOWA
  • 4.1. Rażące i uporczywe naruszanie prawa lub postanowień statutu
  • 4.2. Zarejestrowanie spółdzielni z naruszeniem prawa
  • 4.3. Nieprowadzenie działalności gospodarczej
  • 5. SZCZEGÓLNE PODSTAWY PRAWNE
  • 5.1. Brak organów spółdzielni – art. 42 k.c.
  • 5.2. Bezczynność organów spółdzielni – art. 29 ustawy o KRS
  • 5.3. Przyczyny likwidacji spółdzielni socjalnej
  • 6. ZBIEG PODSTAW PRAWNYCH LIKWIDACJI
  • 7. WYKREŚLENIE SPÓŁDZIELNI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO BEZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO

 

  • V. OTWARCIE POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO
  • 1. UWAGI OGÓLNE
  • 2. DZIEŃ OTWARCIA LIKWIDACJI
  • 3. CHARAKTER PRAWNY WPISU OTWARCIA LIKWIDACJI
  • 4. SKUTKI OTWARCIA LIKWIDACJI
  • 4.1. Pozycja ustrojowa spółdzielni
  • 4.2. Nazwa (firma) spółdzielni
  • 4.3. Pełnomocnicy spółdzielni
  • 4.4. Działalność organów spółdzielni
  • 4.4.1. Walne zgromadzenie
  • 4.4.2. Rada nadzorcza
  • 4.4.3. Sytuacja członków zarządu
  • 4.5. Fundusze spółdzielni
  • 4.6. Prawa i obowiązki członków spółdzielni
  • 4.6.1. Prawa i obowiązki majątkowe
  • 4.6.1.1. Roszczenie o wypłatę wartości wniesionego udziału
  • 4.6.1.2. Roszczenie o zwrot wniesionych wkładów
  • 4.6.1.3. Obowiązek wpłaty zadeklarowanych udziałów
  • 4.6.2. Prawa i obowiązki niemajątkowe

 

  • VI. LIKWIDATORZY SPÓŁDZIELNI
  • 1. UWAGI OGÓLNE
  • 2. POWOŁANIE LIKWIDATORA
  • 2.1. Osoba likwidatora
  • 2.1.1. Osoba fizyczna
  • 2.1.2. Osoba prawna
  • 2.1.3. Likwidator ustawowy
  • 2.2. Organ uprawniony do powołania
  • 2.2.1. Walne zgromadzenie
  • 2.2.2. Nadrzędna organizacja spółdzielcza
  • 2.3. Umowa o wykonywanie czynności likwidacyjnych
  • 2.4. Data umocowania prawnego likwidatora
  • 3. ODWOŁANIE LIKWIDATORA
  • 3.1. Organ uprawniony do odwołania
  • 3.1.1. Walne zgromadzenie
  • 3.1.2. Nadrzędna organizacja spółdzielcza
  • 4. PRAWA I OBOWIĄZKI LIKWIDATORA
  • 5. STATUS PRAWNY LIKWIDATORA

 

  • VII. WSTĘPNE CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE
  • 1. UWAGI OGÓLNE
  • 2. OBJĘCIE FUNKCJI PRZEZ LIKWIDATORA
  • 3. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNYCH
  • 4. WPIS OTWARCIA LIKWIDACJI DO REJESTRU
  • 5. NOTYFIKACJA OTWARCIA LIKWIDACJI
  • 6. POSTĘPOWANIE KONWOKACYJNE
  • 7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ OTWARCIA LIKWIDACJI I LISTA ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁDZIELNI
  • 8. PLAN FINANSOWY LIKWIDACJI I PLAN ZASPAKAJANIA ZOBOWIĄZAŃ

 

  • VIII. WŁAŚCIWE CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNE
  • 1. UWAGI OGÓLNE
  • 2. ZAKOŃCZENIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI
  • 3. LIKWIDACJA ZATRUDNIENIA
  • 4. ŚCIĄGNIĘCIE WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI
  • 5. UPŁYNNIENIE MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI
  • 5.1. Odpowiedzialność nabywcy
  • 6. ZASPOKOJENIE I ZABEZPIECZENIE WIERZYCIELI SPÓŁDZIELNI
  • 7. WYPŁATA UDZIAŁÓW
  • 8. MIENIE POLIKWIDACYJNE
  • 8.1. Prawa członków do pozostałego majątku spółdzielni
  • 8.2. Roszczenia byłych członków do pozostałego majątku spółdzielni
  • 8.3. Przekształcenie spółdzielni w kapitałową spółkę prawa handlowego

 

  • IX. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO
  • 1. UWAGI OGÓLNE
  • 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI
  • 3. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIE FINANSOWEGO NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI
  • 4. WYKREŚLENIE SPÓŁDZIELNI Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
  • 4.1. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego
  • 4.2. Bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
  • 4.3. Na podstawie art. 127 PrSpółdz
  • 4.4. Możliwość wykreślenia spółdzielni na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o KRS
  • 5. ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
  • 6. NOTYFIKACJA ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI
  • 7. SKUTKI LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI
  • 7.1. Ustanie osobowości prawnej
  • 7.2. Ustanie członkostwa
  • 7.3. Przekształcenia spółdzielczych praw mieszkaniowych
  • 7.3.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  • 7.3.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

 

  • X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LIKWIDATORÓW
  • 1. UWAGI OGÓLNE
  • 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
  • 2.1. Odwołanie
  • 2.2. Zawieszenie w czynnościach
  • 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
  • 3.1. Wynikająca z przepisów ustrojowych
  • 3.1.1. Działanie na szkodę spółdzielni
  • 3.1.1.1. Zakres odpowiedzialności
  • 3.1.1.2. Działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem
  • 3.1.1.3. Szkoda
  • 3.1.1.4. Wina
  • 3.1.1.5. Miernik staranności
  • 3.1.1.6. Związek przyczynowy
  • 3.1.1.7. Uchylenie się od odpowiedzialności
  • 3.1.1.8. Złamanie zakazu konkurencji
  • 3.1.2. Działanie na szkodę wierzycieli
  • 3.1.2.1. Niedopełnienie ustawowych obowiązków
  • 3.1.2.2. Wina
  • 3.1.2.3. Okoliczności wpływające na zakres odpowiedzialności
  • 3.2. Odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów
  • 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
  • 4.1. Wynikająca z przepisów ustrojowych
  • 4.1.1. Działanie na szkodę spółdzielni
  • 4.1.1.1. Przedmiot ochrony
  • 4.1.1.2. Podmiot
  • 4.1.1.3. Strona podmiotowa
  • 4.1.1.4. Strona przedmiotowa
  • 4.1.2. Niezgłoszenie upadłości
  • 4.1.2.1. Przedmiot ochrony
  • 4.1.2.2. Podmiot
  • 4.1.2.3. Strona podmiotowa
  • 4.1.2.4. Strona przedmiotowa
  • 4.1.3. Utrudniane lustracji
  • 4.1.3.1. Przedmiot ochrony
  • 4.1.3.2. Strona przedmiotowa
  • 4.1.4. Podawanie nieprawdziwych danych
  • 4.1.4.1. Przedmiot ochrony
  • 4.1.4.2. Strona podmiotowa
  • 4.1.4.3. Strona przedmiotowa
  • 4.2. Odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów

 

  • XI. INNE SPOSOBY ZAKOŃCZENIA BYTU PRAWNEGO SPÓŁDZIELNI
  • 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELNI
  • 1.1. Połączenie spółdzielni
  • 1.2. Podział spółdzielni
  • 2. UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI
  • XII. MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA PRZEPISÓW O LIKWIDACJI SPÓŁDZIELNI DO LIKWIDACJI INNYCH PODMIOTÓW PRAWA
  • 1. LIKWIDACJA FUNDACJI
  • 1.1. Podstawy prawne
  • 1.2. Przebieg postępowania
  • 1.3. Zakończenie
  • 2. LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
  • 2.1. Podstawy prawne
  • 2.2. Przebieg postępowania
  • 2.3. Zakończenie likwidacji

 

  • WNIOSKI KOŃCOWE

 

 • BIBLIOGRAFIA

{button}

 


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.